PASTIERSKY LIST NA SVIATOK KRISTOVHO NARODENIA 2021

2022.01.07 20:03

PASTIERSKY LIST NA SVIATOK KRISTOVHO NARODENIA 2021

 

 

Klaňať sa Tebe, Slnku spravodlivosti

a poznať  Teba, Východ z výšin, Hospodine, sláva Tebe.

                                                                               (Z tropáru sviatku)        

Svätý Andrej Rubľov: Ikona Narodenia Ježiša Krista

 

Milovaní otcovia a bratia, milované deti v narodenom Hospodinovi!

 

Veľký sviatok Narodenia Krista je znova tu, aby nás zahrnul svojou nebeskou radosťou a nadpozemskou melódiou, aby nás prenikol svojou sladkosťou, aby nás zušľachtil, zmäkčil naše duše a povzniesol nás. A my naliehavo potrebujeme jeho božskú inšpiráciu, pretože každý z nás osobitne, ako aj celé ľudstvo, prechádzame obdobím veľkej skúšky a krízy. Pripomínanie niektorých najdôležitejších právd našej svätej viery nás má z Božej milosti posilniť.

 

V starovekom Izraeli boli svätými prorokmi a spravodlivými mužmi politickí i náboženskí zlí pastieri často prísne karhaní, pretože si mysleli, že ovce – Boží ľud - patria im. Avšak tieto patria Bohu. A tak zlí pastieri, namiesto toho, aby sa o ovce obetavo starali, podrobili ich útlaku a násiliu a tým ich vyhnali a rozptýlili. Ide o nadčasový problém, prítomný aj v čase Milosti. 

 

Pred Kristom spočívalo riešenie tohto problému v očakávaní príchodu Dobrého Pastiera, nášho Hospodina a Spasiteľa Ježiša Krista, ktorý by vykonal dielo zhromaždenia a priviedol svoje rozptýlené a trpiace ovečky späť. Ako arcipastier, plný nehy, pokoja a lásky, slávny, a predsa pokorný, mal založiť  svoju Cirkev na zemi ako útočisko a archu spásy.

 

Prorok Izaiáš ho vidí takto: „Z koreňa Jesseho vypučí ratolesť a z jeho koreňov výhonok vykvitne.“ (11, 1) a prorok Jeremiáš ho veľkolepo ohlasuje: „Hľa, prídu dni - hovorí Hospodin, že vzbudím Dávidovi Výhonok spravodlivý, a vstúpi na trón Kráľ a bude múdro vládnuť a bude vykonávať súd a spravodlivosť na Zemi.“ (23, 5) Prichádzajúci Hospodin Ježiš Kristus sa zjavuje ako vychádzajúce slnko, skutočné Slnko spravodlivosti, a bude nazvaný Kráľom večného Kráľovstva. Na rozdiel od nerozumných svetských vodcov koná múdro a rozvážne. On, ktorý vyšiel ako víťaz, aby  zvíťazil (Zjv 6, 2), súdi spravodlivo a vykonáva na zemi skutočnú spravodlivosť. 

A v príkrom protiklade k nespravodlivým a utláčateľským vládcom nám Kristus prináša spasiteľnú spravodlivosť, bezpečnosť  a pokoj, pretože vyslobodzuje utláčaných od tyranie diabla, nášho úhlavného a skutočného nepriateľa, aby nový Hospodinov  ľud mohol s božskou radosťou zvolať:  „Ak je Boh s nami, kto proti nám?“  (Rim 8,31) Zdroj spravodlivosti, pravdy, telesného aj duševného zdravia a slobody sa nachádza len v Bohu, v Bohočloveku, ktorým je Hospodin Ježiš Kristus, náš Spasiteľ, Mesiáš a Vykupiteľ, nádej všetkých končín zeme i tých, čo sú ďaleko na mori.(Ž 65,6)

 

***

Milovaní otcovia a bratia!

Oslavujeme jedinečnú a úžasnú udalosť: pokorné zostúpenie z Nebies Syna a Slova Boha Otca v Duchu Svätom k nám, trpiacim. Ten, ktorý z ničoho stvoril všetko, z nebytia to uviedol do bytia, sa blahosklonne stáva Dieťaťom. Oslavovaný a najospevovanejší sa rodí z pokornej, ale Presvätej a vždy panenskej Matky. On na seba berie bolesť a kríž, aby nás vytrhol z nespravodlivých rúk  zhubného diabla, daruje nám silu proti nemu, aby sme sa mu mohli vysmiať a pošliapať ho.

 

Keďže si nás tak zamiloval, je a zostáva každý deň a každú hodinu, ako tvrdí svätý Teodor Studita, naším pomocníkom, útočiskom  a ochrancom - pokiaľ ho sami od seba neodháňame,  konajúc  podľa svojich vášní (viď Veľký katechizmus, 85). Pokiaľ zostaneme vierou a cnosťou nerozlučne spojení s týmto novonarodeným Dieťaťom Kristom, predvečným Bohom, tak nič z toho, čo sa deje v tomto živote, akokoľvek smutné, nespravodlivé, obťažujúce a utláčajúce by to bolo, nás nepremôže.

 

Náš Hospodin sa nedá ovplyvniť ani vonkajším vzhľadom, ani postavením, ani verejnými funkciami; vidí do hĺbky sŕdc a vždy súdi spravodlivo. A v božskej spravodlivosti bude pri svojom Druhom príchode súdiť všetkých ľudí podľa ich skutkov a životných rozhodnutí.

 

Zdá sa, že tu,  na zemi, v dnešnej dobe, uprostred víchru nevídaných situácií a skúšok, dokonca aj my, verní kresťania, strácame zmysel pre Jeho bezhraničné božské dary. Niekedy sa cítime, ako by sme sa plávali  na otvorenom mori, ako neveriaci,  ako tí, čo nemajú nádej. Nikdy však nezabúdajme na svetlo Kráľovstva Krista Spasiteľa, v ktorom On dá svoje dary presahujúce ponímanie a chápanie tým svojim služobníkom, svojim vyvoleným, ktorí vytrvajú dokonca. Dary, ktoré, samozrejme, dáva už teraz. My mu dávame ničotné dary a On, Najštedrejší, nás obdarúva najpovznášajúcejšími darmi!

 

Ak  sú naše srdcia Jeho príbytkom, Jeho jasľami, potom Jeho božská Múdrosť a rozvaha budú verne smerovať naše kroky a vnútorne nás obohacovať radosťou, zdravím, pravdou a slobodou, bez ohľadu na vonkajšie okolnosti a podmienky. Lebo sme a zostaneme s jediným Víťazom, Vykupiteľom a Osloboditeľom: s naším Spasiteľom Ježišom Kristom, ktorý daruje odpustenie hriechov a večný život tým, ktorí v Neho vkladajú celú svoju nádej.

 

Staňme sa dôstojnými ctiteľmi Jeho božského Majestátu a spolu s Jeho svätými anjelmi Ho večne oslavujme, harmonicky ospevujúc Jeho slávu na Nebesiach, v Jeho večnom Kráľovstve!

 

Christos raždajetsja! Kristus sa rodí!

 

Sväté Narodenie Kristovo 2021

 

+ Kalinik, arcibiskup aténsky

a ostatní členovia posvätnej synody Cirkvi pravých pravoslávnych kresťanov Grécka