PASTIERSKY LIST NA SVIATOK KRISTOVHO NARODENIA 2022

2023.01.07 13:11

 

Posolstvo na Božie Narodenie 2022

 

Cirkev pravých pravoslávnych kresťanov Grécka


V Aténach 15./28.12.2022

 


"Z Panny sa teraz v Betleheme rodí Hospodin Ježiš, Vyslobodenie, Osvietenie, Život a Spása."

(Tropár kánonu z 20.12.)


Drahí otcovia a bratia, milované deti v narodenom Hospodinovi!

 

Praotec Adam sa v sladkom raji svojou neposlušnosťou postavil proti Bohu a odišiel z neho, čím nás, svojich potomkov, urobil dedičmi svojej neposlušnosti voči Božej vôli.  V každom z nás je semeno odmietania a nechuti poslúchať Boha, a to nás môže viesť k odpadnutiu a záhube.


Hospodin Isus Christos (Ježiš Kristus), Nový Adam, však zostúpil k nám na zem, narodil sa v Betleheme z Ducha Svätého a Panny Márie. Nielen preto, aby napravil hriech starého Adama, ale aj kvôli nám všetkým, jeho nešťastným potomkom, ktorí sme tiež zhrešili a stále hrešíme. 

Starého Adama síce nepoznáme osobne, ale keď hrešíme, tak sa mu svojou neposlušnosťou pripodobňujeme. A naopak, keď nehrešíme, ale zachovávame požehnanú poslušnosť novému Adamovi, Hospodinovi Ježišovi Kristovi, vtedy sme v blízkosti a spoločenstve s naším novým a pravým Praotcom, Ktorý nás obdarováva bezhriešnosťou! (porov. Simeon Nový bohoslov, Abecedné kapitoly, kap. 5.)

 

To je to najzázračnejšie, najdôležitejšie a najvznešenejšie stretnutie tohto života – osobné spoločenstvo s Kristom  Spasiteľom v Jeho Svätej Pravoslávnej Cirkvi. Aby sme tak mohli dospieť do večného božského cieľa v Kráľovstve Otca  i Syna i Ducha Svätého!


***
Náš vtelený Hospodin vykonal celé spasiteľské dielo Božej ekonómie, aby sme v toto Jeho dielo hlboko uverili a zakúsiac ho prijali a získali tak dar Ducha Svätého so svätými Tajinami (Tajomstvami, sviatosťami) a svätými cnosťami.  Bez Ducha Svätého zostávame chudobní a bezmocní, nešťastní a ľahko zraniteľní, v nebezpečenstve a bez prístupu k spáse. Naše záujmy sa obmedzujú na pozemské veci, zostávajú prízemné, pominuteľné, prchavé a smrteľné.  Pestovanie a krajné roznecovanie vášní spôsobuje konflikty a vojny v našom svete, v nás, okolo nás, na celej zemi…

 

Keď však dovolíme Duchu Svätému, aby nás navštívil a usídlil sa v nás, vtedy nás obrodí a obnoví, posvätí náš um, naše svedomie a všetky naše zmysly. Vtedy pominuteľný život, ktorý v nás hniezdi a ťahá dušu za telesnými a svetskými želaniami a túžbami, ustúpi novému a požehnanému stavu neporušiteľnosti. Práve takto môžeme už teraz okúsiť z Nebeských bláh, získať čiastočku ich svetla a tepla. Naša duša nadobudne krídla a bude sa radostne zúčastňovať na pokojnej anjelskej melódii. A taktiež hlboký pokoj a požehnanie sa rozšíri po inak temnej, sychravej, chladnej a nehostinnej krajine našich sŕdc. 

 

Kristus sa narodil, aby radikálne zmenil ľudské kritériá a podmienky, aby umožnil to, čo sa dovtedy považovalo za nemysliteľný a nedostupný stav a skutočnosť. Prišiel, aby dal pravý život, to znamená, aby premenil zlo na dobro, porušenosť na neporušenosť, hriech na cnosť, peklo na raj, zem na nebesia, človeka na Boha!

***

Drahí bratia a sestry!

Ako sa to dá dosiahnuť v našom každodennom živote? Pokáním! Pokánie premieňa a pretvára všetko v človeku. Obsahuje tvorivú a Božskú silu, ktorá začína malými zmenami od hriechu k cnosti a dosahuje nekonečnú svätosť.

 

Keď sa um prestane zaoberať všetkým, čo je nečisté a škodlivé, keď slová prestanú byť falošné, keď city naozaj prestanú hrešiť, vtedy sa zrodí nový človek: duchovný človek. To je pravý kresťan.

 

Keď oči vyronia horké slzy ľútosti nad všetkým, čo sme urobili nesprávne, keď sľúbime, že sa budeme skutočne kajať a dodržiavať tieto sľuby, prestanúc s neustálymi porušeniami, vtedy človek bude žiť a rásť v Kristovi. Za každú cenu sa bude snažiť neupadnúť do žiadnej nečestnosti, nehanebnosti a chamtivosti, aby neodpadol od Milosti. A bude si dávať zvlášť pozor, aby neupadol do krutosti, pomstychtivosti a bezohľadnosti voči blížnemu, nech je ten akýkoľvek, aby nestratil spásonosné pokánie, a tým nezmárnil svoju námahu.

***

Milovaní bratia!

Na Narodenie Božského Dieťaťa zotrvajme verní a spravodliví, čestní a úprimní, duchovne zápasiaci a pozorní, radostní a plní nádeje, kajúcni a milosrdní, trpezliví a odpúšťajúci a predovšetkým pravdiví a bez pokrytectva. Nech nás žehná Boh pokoja, lásky a pravdy a nech je s nami ako Emanuel po všetky dni až na veky. Amen!

 

Christos raždajetsja! Kristus sa rodí!


† Kalinik, arcibiskup aténsky

a členovia Posvätnej synody