PASTIERSKY LIST NA SVIATOK KRISTOVHO VZKRIESENIA 2023

2023.04.16 22:23

„Vzkriesený z mŕtvych, vzkries nás, padlých do hriechu!“

(nedeľný verš, 4. hlas)

 

Paschálna encyklika 2023

Cirkev pravých pravoslávnych kresťanov Grécka

 

Ikona Vzkriesenie Hospodina Isusa Christa

 

Milovaní otcovia a bratia v Hospodinovi,

SPASITEĽ a Uzdravovateľ, Hospodin Isus Christos (Ježiš Kristus), skrze nevýslovnú dobrotu a súcit prišiel „medzi nás“ a pretrpel strašné mučenie, hanbu rúhania a kríž, smrť a pochovanie, aby porazil moc nepriateľa - diabla, aby usmrtil smrť a svojím spasiteľným Zmŕtvychvstaním svetu daroval slobodu, život a Vzkriesenie.

Boh Slovo prišiel na zem, vtelil sa, teda prijal našu ľudskú prirodzenosť bez hriechu, našu slabosť a biedu, v hypostatickom zjednotení so Sebou samým.  A tak ju zbožštil bez toho, aby zrušil jej charakteristické vlastnosti, ktoré zachoval nezmenené a nemenné aj po božskom spojení. Celým Svojím vykupiteľským dielom a najmä Svojím zmŕtvychvstaním na tretí deň otvoril nebeskú bránu teraz už dokorán, aby nič nebránilo nášmu výstupu a vstupu do nej.

Bohočlovek, náš Hospodin, otvára nebesia, ktoré nám Adam svojou neposlušnosťou uzavrel. Jediný Ľudomil zostúpil do Podsvetia a vyviedol odtiaľ Praotca a dávnych Spravodlivých, ktorí boli nespravodlivo zviazaní a aj nás všetkých očakáva vo Svojom večnom Kráľovstve!

 

* * *

 

Vzkriesený Kristus, pravý Boh, nás znovuzrodil  „z vody a Ducha“ (Ján 3:5), daroval nám prísľub vytúžených dobier, dáva nám nespočetné dobrá vo Svojej Svätej Cirkvi a dokonca nám prestiera duchovný stôl Božskej Liturgie, aby nás urobil neporušiteľnými a vytiahol nás z mnohobolestných hrobov hriechu.

Avšak tak, ako počas Jeho Príchodu na zem, davy ľudí, hoci počuli božské slová a videli úžasné zázraky, pre slepotu svojich duchovných zmyslov neverili, tak aj každom čase, i v našej dobe, väčšina ľudí neverí, hoci počuje a vidí Zmŕtvychvstaného Hospodina, skrze Jeho Cirkev, Božské Písma a Svätých Divotvorcov.

Ale problém nie je len s neveriacimi a lživo veriacimi. Problém je aj v nás, veriacich, keď utrpíme akúkoľvek duchovnú porážku a keď sa v dôsledku duchovnej lenivosti a letargie cítime zajatí  nepriateľom – diablom prostredníctvom skazonosného hriechu.

V takýchto chvíľach nás prepodobný Izák Sýrsky povzbudzuje, aby sme si pripomenuli, aké úsilie sme predtým vynaložili, akú askézu sme vykonali a akú horlivosť sme prejavili, aby sme sa vyslobodili z duchovného zajatia. A tiež aké kajúcne stenanie sme vyludzovali, aby  sme tak odohnali nedbanlivosť a znovu obnovili božskú útechu. Takto vlastne prichádza prebudenie, zapaľuje sa plameň božskej horlivosti a opäť prichádza nádej. A vtedy duša vstáva z mŕtvych a vracia sa k niekdajšiemu dobrému poriadku a usporiadanosti (2. slovo). To je skúsenosť Vzkriesenia v našom pokornom živote!

Prepodobný Simeon Nový Bohoslov učí, že Boh sa stal človekom, bol ukrižovaný, zomrel a vstal z mŕtvych preto, aby nám daroval vzkriesenie duše ešte v tomto živote. Potom sa náš mnohorako rozptýlený um napravuje a sústredí sa na modlitbu a na čítanie božských slov. Potom je um uzdravený a získava poznanie a vedomie seba a Boha (Abecedné kapitoly, 12).

 

* * *

 

Bratia a otcovia v Zmŕtvychvstalom Hospodinovi, náš Kristus vstal z mŕtvych aj pre nás, súčasných veriacich, pokrstených pravoslávnych a odvážne vyznávajúcich Jeho Pravdu. A keď porušíme niektoré z Jeho spasiteľných prikázaní, neochvejne verme, že nezostaneme bez „uzdravenia duše“! Aj pre tých z nás, ktorí sme nedbalí a zostali pozadu, Hospodin vstal z mŕtvych, aby nás pritiahol a posunul k Svojej svätosti!

Tí, ktorí sme sa svetlo postili, ako aj tí, ktorí sa postili s chybami, konajme všetci uspokojivé pokánie, aby sme s vierou mohli pristúpiť k Božskému Prijímaniu Jeho ctihodného Tela a Krvi, aby sme boli naplnení duchovnou vôňou. Všetci, ktorí si uchovali svoje telá čisté od poškvrny akéhokoľvek telesného hriechu, bezpodmienečne posilnení božskou Milosťou, pristúpme k Stolu Nesmrteľnosti, nie pre našu spravodlivosť, ale pre dobrotu Najčistejšieho Ženícha Krista. Prijmime uzdravenie duše i tela a napojme sa radostne božským potešením: „Toto je deň, ktorý učinil Hospodin, radujme sa a veseľme sa v ňom!“

Nech sme skutočnými ctiteľmi Najsvätejšej Trojice na zemi, žijúc pokojne a usporiadane, aby sme mohli na Nebesiach uctievať nášho Trojsvätého Boha na veky vekov. Amen!

 

Christos voskrese! Voistinu voskrese!

Kristus vstal z mŕtvych! Skutočne vstal!

 

† Kalinik, arcibiskup aténsky

a členovia Posvätnej synody