Čo sa stalo, keď svätý cár Dávid Obnoviteľ vyslobodil chrám od moslimov a prišiel k hrobu svojej babky?

07.02.2021 19:49

26.1./8.2. SVÄTÉHO BLAHOVERNÉHO CÁRA DÁVIDA OBNOVITEĽA (+1125) .

 

Svätý blahoverný cár Dávid Obnoviteľ bol skvelým štátnikom gruzínskym. Vychoval ho jeho duchovný otec prepodobný Arsenij Ikatolijský. Pomenovanie Obnoviteľ dal svätému cárovi Dávidovi gruzínsky národ za jeho veľké námahy pri obnove Gruzínska a Gruzínskej Pravoslávnej Cirkvi. Gruzínsko, ktoré bolo neľútostne spustošené Turkami, trpelo pre vnútorné spory, sa za vlády svätého cára Dávida Obnoviteľa zjednotilo do silného centralizovaného štátu.

Gruzínska Pravoslávna Cirkev, v prekvitaní ktorej svätý cár Dávid videl základ pevnosti a jednoty štátu, bola predmetom jeho osobitnej starostlivosti. Svätý cár Dávid Obnoviteľ vynikal veľkou zbožnosťou, sväto si ctil cirkevné kánony a svojou mocou ich chránil. Obľúbenou činnosťou svätého Dávida bolo čítanie Svätého Písma. O jeho vysokej duchovnosti svedčí aj ním zostavený „Kajúcny kánon“ zložený z deviatich žalostných a dojímavých piesní.

Svätý cár Dávid ako človek vysoko vzdelaný podporoval rozvoj vied. Založil Gelatskú a Ikaltskú akadémiu. Počas jeho cárstva boli postavené desiatky chrámov a monastierov, budovali sa nové a rozširovali sa staré mestá. Blahoverný cár veľkú pozornosť venoval dobrému stavu a prekvitaniu gruzínskych monastierov v Palestíne a na Sinaji,  v Antiochii a na Svätej Hore Atos. Keď sa svätý cár Dávid rozhodol postaviť chrám na počesť svätého veľkomučeníka Georgija (Juraja), k pomoci ktorého sa neustále utiekal počas svojich osloboditeľných bitiek, svätý Georgij sa mu vo videní zjavil a ukázal na miesto, kde sa mal chrám postaviť.

Svätý cár Dávid vnímal činnosť mierotvorcu ako naplnenie Hospodinovho prikázania (Evanjelium podľa svätého Matúša 5,9). Zmieril kipčakského chána Atraka s Osetíncami a nastolil mier v Darjalskom údolí.

Starostlivosť cára Dávida o zjednotenie sa s arménskou cirkvou, ktorá bola zasiahnutá herézou monofyzitizmu, odsúdenou v roku 451 na 4. Všeobecnom sneme v Chalcedone, sa prejavila v zvolaní cirkevného snemu v meste Ani, na ktorom časť arménskych biskupov dovtedajších monofyzitov súhlasila znovu sa zjednotiť s Pravoslávnou Cirkvou.

V roku 1123, krátko pred svojím zosnutím, blahoverný cár Dávid oslobodil Arménsko spod tureckého jarma. Prikázal znovu posvätiť chrámy, ktoré Turci premenili na mešity. Tradícia hovorí, že keď svätý cár Dávid v jednom z chrámov podišiel k hrobu svojej babky, manželky arménskeho cára Gagika I. a povedal: „Raduj sa, cárovná! Boh oslobodil chrám tvoj od hagarénov!“, ako odpoveď zaznel hlas: „Bohu vďaka!“

Pripravil: o. Vladimír Mohorita