Prečo 5000 belgických pohanov prijalo Pravoslávie? Videl už niekto človeka s hlavou v ruke, a nie na krku, prejsť cez rieku?

16.06.2020 22:05

Utorok 3./16. júna 2020. Svätých mučeníkov Lukiána, biskupa belgického, Maxiána kňaza, Juliána diakona, Markellina a Saturnina (+ okolo 81-96)

Svätý Lukián bol vystavený krutému bičovaniu, počas ktorého iba opakoval: „Nikdy neprestanem srdcom, vierou a ústami chváliť Christa, Syna Božieho.“ Svätého Lukiána napokon sťali.

Nad jeho telom zažiarilo nebeské svetlo a bolo počuť hlas Spasiteľa, pozývajúceho chrabrého trpiteľa prijať v Nebeskom Cárstve mučenícky veniec. Vďaka sile Božej svätý mučeník Lukián vstal, vzal svoju sťatú hlavu, prešiel cez rieku a došiel na miesto, ktoré si vybral na pochovanie, ľahol si na zem a v spočinul v pokoji.

Okolo 5 000 pohanov vidiac tento ohromný zázrak sa obrátilo ku Christovi. Neskôr bol nad hrobom svätého mučeníka Lukiána vybudovaný chrám, do ktorého preniesli aj ostatky svätých mučeníkov Maxiána a Juliána.

Pripravil o. Vladimír Mohorita