Prečo anjel kopijou prebodol kyjevského mnícha a diakona Evagria? Ako sa poučil svätý mních a kňaz Titus?

11.03.2024 19:20

Svätý prepodobný mních Titus kyjevskopečerský má sviatok  27.2./11.3., alebo 12.3. (podľa priestupnosti rokov) a 28.9./11.10.

Svätý prepodobný mních Titus (+ 1190, alebo neskôr), kňaz kyjevsko-pečerský, mních z Blízkych jaskýň, žil vo veľkom priateľstve s diakonom Evagriom, ktoré sa neskôr zmenilo na silnú nenávisť a nepriateľstvo. Keď Titus upadol do ťažkej choroby a začal sa pripravovať na smrť, poslal po Evagria s prosbou o odpustenie, ale Evagrius sa nechcel zmieriť. Pečerskí bratia násilím priviedli Evagria k lôžku chorého. Prepodobný Titus ho so slzami prosil o odpustenie, ale Evagrius trval na svojom. Vyhlásil, že Titovi neodpustí ani v tomto živote, ani v budúcnosti. Po týchto slovách Evagrius padol mŕtvy, zasiahnutý kopijou od anjela, v tej istej chvíli bol uzdravený samotný Titus.

Prepodobný Titus znásobil svoj duchovný zápas, preslávil sa svojou mimoriadnou pokorou a stal sa divotvorcom.

Tento blažený kňaz Titus sám videl, že pretože hľadal pokoj so svojím bratom, našiel pokoj so samým Bohom a skrze Neho bol uchránený od smrti duše i tela a od tej chvíle sa nikdy neoddával nepriateľstvu, ale všemožne ho v sebe vykoreňoval a získal v Bohu lásku ku všetkým bratom, ktorá nikdy neochabovala.

Prepodobný Titus zosnul nie skôr ako v roku 1190. Jeho pamiatku si okrem 27. februára pripomíname aj 28. septembra v deň Zboru prepodobných mníchov z Blízkych jaskýň.

Pripravil: o. Vladimír Mohorita

 

Преподобный Тит, пресвитер Печерский, в Ближних пещерах

Дни памяти: 27 февраля, 28 сентября (Печер.(Б))

Преподобный Тит, пресвитер Печерский, в Ближних пещерах, жил в великой дружбе с диаконом Евагрием, которая впоследствии обратилась в сильную ненависть и вражду. Когда преподобный Тит впал в тяжелую болезнь и стал готовиться к смерти, он послал к Евагрию просить прощения, но Евагрий не хотел примириться. Печерская братия насильно привела Евагрия к одру больного. Преподобный Тит со слезами просил его о прощении, но Евагрий упорствовал. Он объявил, что не простит Тита ни в этом веке, ни в будущем. Сказав это, он упал замертво, пораженный копьем от Ангела, в тот же миг сам Тит получил исцеление.

Преподобный Тит удвоил свои подвиги, прославился особым смирением и стал чудотворцем.

Cам блаженный этот пресвитер Тит, видя, что за то, что он искал мира с братом, он нашел мир с Самим Богом, и Им сохранен был от смерти душевной и телесной, с тех пор никогда не предавался вражде, но всячески ее искоренял в себе, и приобрел никогда не ослабевающую любовь в Боге ко всей братии.

Преставился преподобный Тит не ранее 1190 года. Память его, кроме 27 февраля, совершается 28 сентября с Собором преподобных Ближних пещер.