POSŁANIE PASCHALNE 2024 - PL

05.05.2024 16:26

POSŁANIE PASCHALNE 2024 

Poprzedźmy chwalebne, czyste i święte Zmartwychwstanie, tajemną Paschę, przez którą Adam ponownie wejdzie do Raju. 

(Stichira na wieczernię w czwartek 3. tygodnia Wielkiego Postu) 

Umiłowani Ojcowie i Bracia w Zmartwychwstałym Panu, 

znowu dotarliśmy do Świętej Paschy, nieopisanej i niewyrażalnej radości [ze] zwycięstwa Życia nad śmiercią. Ponownie zakosztowaliśmy przez Misteria Niebiańskiego Królestwa naszego Trójosobowego Boga; delektowaliśmy się boską chwałą i pięknem przesławnego Ciała Cerkwi Chrystusowej, która jest nowym Rajem. Radujemy się duchową Wolnością, którą nasz Odkupiciel i Zbawiciel, w Swojej nieskończonej Dobroci, hojnie nas obdarza! 

Z historycznego punktu widzenia Pascha stanowi przejście narodu żydowskiego z niewoli egipskiej do wolności na ziemi Kanaan. Lecz duchowo, według słów świętego Grzegorza Teologa, dla chrześcijan Święta Pascha jest przejściem z tego, co niższe, do tego, co wyższe, z tego, co ziemskie, do tego, co niebiańskie, ze śmierci do Życia (zob. Słowo o Passze). 

Apostoł Paweł stwierdza, że nasza Pascha, Chrystus, został ofiarowany za nas (1 Kor 5, 7). Nasza chrześcijańska, mistyczna Pascha jest przemianą z wewnętrznej niewoli do wewnętrznej wolności, z grzechu do cnoty, ze strachu do nieustraszoności, z ziemi do nieba, z duchowej śmierci do życia wiecznego, z niewoli diabła do wolności dzieci Bożych! 

Nasz Zmartwychwstały Pan Jezus Chrystus otworzył nam drogę zbawienia, sam będąc Drogą (J 14, 6) i Drzwiami (J 10, 9), które prowadzą do życia wiecznego. W Chrystusie, w naszych duszach, już duchowo przechodzimy z ciemności grzechu do światła Łaski. Gdy idziemy razem z naszym Panem Bogiem-Człowiekiem, Jego Światło kieruje naszymi krokami, abyśmy nie potknęli się (J 11, 9-10) o każdą przeszkodę, która wznosi się, aby ukryć przed nami poznanie Chrystusa (2 Kor 10, 5). 

Prepodobny Symeon Nowy Teolog przypomina nam, że odejście od grzechu oznacza wejście, jak do grobu, w pokorę i pokajanie. Dokładnie tam odnajduje nas Chrystus. A potem wskrzesza nas do mistycznego powstania już w tym życiu, a tym samym czyni nas uczestnikami Swojej Boskiej Chwały! (zob. Katechizm 13). 

Umiłowani Bracia w Chrystusie, 

cały ascetyczny okres Wielkiego Postu był właśnie naszym duchownym pochodem i ofiarą, aby godnie osiągnąć świętą i jaśniejącą Paschę. Paschalne boskie uczucie spotkania i zjednoczenia z naszym cierpiącym i zmartwychwstałym Odkupicielem jest osiągane w miarę naszych wielkopostnych przygotowań. Tylko ci, którzy mają oczyszczone zmysły, mogą radować się i doświadczać Światła Zmartwychwstania. Czystość, która jest zalecana, osiąga się poprzez post cielesny, duchową wstrzemięźliwość i łzy skruchy w duszy, zgodnie z nieomylną prawosławną tradycją uzdrawiania i doświadczeniem. 

Aby stać się światłem w oczach Boga, godnym boskiej jasności Paschy, musimy zdjąć i zrzucić z siebie chiton nieumiarkowania, czyli niewolę namiętności, i założyć jasny chiton wstrzemięźliwości, ponieważ tylko w takim stanie będziemy naprawdę w jedności ze Zbawicielem Chrystusem. 

A teraz, gdy nadeszła radość i odpoczynek Paschalny, okres Pięćdziesiątnicy z jej ucieszeniem i obfitością wszelkiego rodzaju pożywienia, nie zapominajmy i nie porzucajmy jedynego sposobu zbliżenia się do Boga i trwania w Nim: wstrzemięźliwości, czystego serca, lekkiego, modlitewnego umysłu i dobrych uczynków prawdziwej wiary, pokuty i cnoty.

Umiłowane dzieci Pana, niech nasze chrześcijańskie powołanie i życie zawsze pozostanie zmartwychwstałe, życiodajne i prawdziwe, dopóki nasz Zmartwychwstały Pan nie przyjmie nas do błogiego odpoczynku, który sprawiedliwie czeka na tych, którzy umierają w Panu (Ap 14, 13)! 

Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał! 

Arcybiskup + Kallinik Ateński i Święty Synod Cerkwi Prawdziwie Prawosławnych Chrześcijan Grecji

(Tłum. I.M.Б.)